HISTORIE KLÁNOVICKÉHO TENISU (do roku 2002)

– I. třináctiletá éra LTC Klánovice od založení dne 3. září 1929, po ukončení za druhé světové války :

Tenis v Klánovicích se začal hrát někdy ve třicátých letech přibližně v místech kde se dnes nachází Obecní úřad Klánovice.

Samostatný tenisový oddíl v Klánovicích vznikl však až roku 1929. Jednou ze zachovalých písemností dokladující oficialní založení klánovického tenisového spolku je „Memorandum“ z 3. září 1929 podepsané: Ing. Jaroslav Douša, tč. předseda, Dr Přemysl Schürer, tč. místopředseda, Ing. Rudolf Dostál, tč. jednatel, JUC. Leopold Gütling, tč. pokladník, Ing. Josef Škarda, člen výboru, JUDr Eduard Pelhřimovský, náhradník výboru, Ing. Agaton Heller, náhradník výboru, Ph.Mg. Krýš, revisor účtů. V tomto Memorandu se stávajícím členům doporučuje osamostatnění od Okrašlovacího spolku Klánovice a získáním nového pozemku od obce, což bylo ještě v roce 1929 realizováno. Došlo k odtržení Lawn-tennis Cercl Klánovic od Okrašlovacího spolku a L.T.C.K. se tak stal samostatným spolkem pod názvem Lawn-tennis Klub Klánovice.

Ještě v roce 1929 došlo k odkoupení bloku parcel od obce, následně k vykácení pozemku a zahájení výstavby dvou kurtů a klubovny a to v místě kde se v podstatě nachází náš areál dodnes.

Další zachovaná písemnost z 6. října 1929 má název „STANOVY LAWN TENNIS CLUB KLÁNOVICE“. Obsahuje celkem 21 paragrafů. Konkrétně pod §2 je uvedeno: „Účelem spolku je pěstovati hru lawn tennis, sporty a hry příbuzné, podporovati vzájemnost mezi členy, pořádati schůze, zábavy a výlety“.

Toto osamostatnění LTC Klánovice a budování nového tenisového areálu, včetně získání nového pozemku, neslo s sebou především finanční problémy. Oddíl se snažil v roce 1931 situaci řešit dluhopisy od členů ve výši á 500,- Kč. Tyto dlužné částky pak měly být spláceny po 1.1.1936 a to vždy každým rokem vylosované desetině členů. Jak to však skutečně dále probíhalo, není už dnes zcela dochováno. Je však zřejmé, že tyto dluhopisy skupoval postupně pan Jiří Pelhřimovský (bratr JUDr Eduarda Pelhřimovského) a 24. října 1938 se stal majitelem pozemku. Dne 11.ledna 1939 je podepsána 17-ti bodová „nájemní smlouva“ mezi manžely Jiřím a Marií Pelhřimovskými a Lawn Tennis Club Klánovice (podpisy Ing. Jaroslav Douša a František Suchánek) s právem nájemním pro LTC Klánovice na dobu 15-ti let a právem předkupním, s ročním nájemným 3 800,- Kč.

Z mozaiky zachovalých údajů vyplývá, že brzy po roce 1929 byly postupně vybudovány dva tenisové dvorce (přibližně dnešní „1“ a „2“ kurty) a klubovna. Protože ty časem nestačily, zbudovali si tehdejší „elévové“ (dorostenci) po roce 1935 ještě jeden třetí provizorní pískový kurt, přibližně v oblasti dnešního západního dvorce („3“ kurt).

S počátkem druhé světové války docházelo k omezování hraní tenisu v Klánovicích a po atentátu na Heydricha byla činnost zcela zakázána.

– II. sedmiletá éra LTC Klánovice od obnovení v roce 1945, po ukončení v roce 1952 :

Po válce v roce 1945 dochází k obnovení LTC Klánovice, avšak pouze dvou kurtů (přibližně dnešních „1“ a „2“). V té době se pro klánovický tenis rýsovala perspektivní budoucnost. Zejména když si v Klánovicích postavil rodinný domek sedminásobný profesionální mistr světa v tenisu pan Karel Koželuh. Pan Karel Koželuh na klánovických kurtech skutečně hrál a mj. se zde chtěl věnovat i výchově mladých tenistů. Tehdy se např. trenérsky ujal nadějného žáka Karla Papouška. Bohužel pan Karel Koželuh při tragické autonehodě v roce 1950 v nedalekém Újezdě nal Lesy nešťastně zemřel, když se svým šoférem najeli na neosvětlený nákladní přívěs.

Pro klánovický tenis byla padesátá léta i dále osudová. I v Klánovicích se projevil tvrdý vliv komunistické totalitní ideologie. A v roce 1952 se soudruhům nakonec přece jen podařilo klánovický tenis „jako buržoasní sport“ historicky podruhé zlikvidovat.

– Závodní činnost za doby „I. éry“ LTC Klánovice (1929 – 1942) :

Z předválečné doby klánovického tenisu nutno vzpomenout hrajícího kapitána závodního družstva p. Vojtěcha Hrdinu a jeho manželku Manku. Mj. jejich vnuk Patrik, účastník tří olympiád ve windsurfingu, si občas přijde na naše kurty dodnes zahrát. Jedničkou závodního družstva tehdy byl Sláva Březina. K dominantním osobnostem a hráčům dáĺe patřili Jája Douša, Miloš Březina, manželé Sláva a Mirka Batovcovi, tři sestry Slezákovy, Blažena, Milena (Schürerová), a Marta (Lysková), Milada Skrbková, Oldřich Němec, Jirka Suchánek, Gustav Vogl, Milan Škarda, Alois Vejnar, Dadula Nováková (Hradecká) a další.

– Závodní činnost za doby „II. éry“ LTC Klánovice (1945 – 1952) :

V této poválečné době patřili k závodním hráčům především bratři Olda a Jiří Němcové (Oldřich Němec mj. byl členem representačního družstva, které v roce 1949 získalo na mistrovství světa v hokeji zlatou medaili), Gustav Vogl, bratři Antonín a Jiří Paplhámové a Vladimír Krámek. Z žen Mimi Prošková, Mirka Batovcová a Muliška Skrbková. Za úspěšný klánovický dorost tehdy hráli Karel Papoušek, Mirek Knobloch, Václav Kadlec, Milan Rylek, Dagmar Papežová, Saša Castrová a Šírková. Za žactvo Jiří Fořt a Ladislav Hrabal.

– III. současná éra Sokola Klánovice od znovuobnovení v roce 1967, dodnes :

Až po jistém uvolnění totalitního tlaku Ing. Ladislav Hrabal s Jindrou Karasem se odvažují svolat v únoru 1967 schůzku za účelem znovuobnovení klánovického tenisu. Na tuto výzvu přichází na dvacet občanů Klánovic, především mladých. Je ustaven oddíl tenisu při místní Tělovýchovné jednotě. Během několika týdnů se oddíl značně rozrůstá. Vstupuje i Míla Kocourek, který je ještě v roce 1967 zvolen předsedou a tuto funkci úspěšně vykonává neuvěřitelných téměř 25 let. Se svými nejbližšími spolupracovníky Karlem Kinštem a Františkem Černíkem se mu daří na devastovaném pozemku bývalého tenisového areálu vést oddíl nejen k postupné výstavbě 4 kurtů a klubovny, ale i k závodní činnosti, i péči o mladé tenisty v zavedené „školičce“.

Za tuto dlouholetou úspěšnou činnost bylo Mílovi Kocourkovi uděleno Českým tenisovým svazem (prezidentem Ing. Janem Kodešem) nejvyšší vyznamenání „Medaile Karla Koželuha“ (kopie tohoto vyznamenání je vyvěšena v klubovně areálu).

V r. 1991 se Míla Kocourek ze zdravotních důvodů vzdává funkce předsedy oddílu a jeho nástupcem se stává člen výboru p. Oldřich Zobač.

V následné době se oddíl dostává do obtížné existenční situace v souvislosti s uplatněnými restitučními nároky na část pozemku (oblast kurtů „1“, „2“ a „3“), které předložil pan Jiří Pelhřimovský (z rozhodnutí finančního odboru ONV Praha-východ ze dne 22.12.1960 byl původním vlastníkům pozemek zestátněn – vládní nařízení č.15/1959 Sb. a proveden převod této nemovitosti na Tělovýchovnou jednotu Sokol Klánovice). Novému výboru se nedaří situaci řešit a oddíl stojí před písemným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 18.9.1993: „Žalovaná TJ Sokol Klánovice je povinna uzavřít se žalobcem Ing. Jiřím Pelhřimovským (syn) dohodu o vydání věci do jednoho měsíce od právní moci tohoto rozsudku … a to ve stavu v němž se nachází“ (výměra 2 521 m2 ). K tomuto rozhodnutí je podáno odvolání k Městskému soudu v Praze. Na sobotu 10.12.1994 je svolána mimořádná členská schůze oddílu do klubovny, kde je členstvo seznámeno s tímto soudním rozhodnutím, a že za pět dní (ve čtvrtek 15.12.1994) se koná odvolací řízení u Městského soudu v Praze, pro které však v odvolání oddíl nepředložil už žádné vážnější nové důkazy. Po bouřlivé diskusi vkládá členská schůze další osud do rukou Ing.Ladislava Hrabala, kterého pověřuje za oddíl dalším vedením sporu. Důvody k jeho pověření jsou, že zná historii klánovického tenisu a jako soudní znalec se spíše orientuje při soudních jednáních. Ten si vybírá za spolupracovníky bratra Karla Hrabala a prof. Josefa Němečka.

Na odvolací řízení je připravena nová strategie, mj. shromážděny důkazy o různé historii stavby kurtů č. 1 a 2, a kurtu č.3 (západního). Nečekané se přeci jen stává skutečností a odvolací Krajský soud zrušuje rozsudek I.stupně a vrací věc k dalšímu řízení (došetření) Obvodnímu soudu pro Prahu 9, což pro klánovický tenis tehdy vlastně znamenalo prodloužení možnosti jeho existence.

Nastává šestileté údobí tvrdého soudního restitučního sporu, na kterém se např. za tuto dobu vystřídaly tři soudkyně. Při soudních řízeních jsou mj. promítány i videokazety o devastovaném stavu areálu v roce 1967 a přizváváni klánovičtí tenisoví pamětníci jako další svědkové. Důsledností a vytrvalostí zástupců odílu se tak postupně vyrovnává úvodní převaha žalující strany. V nastálé patové situaci, za odborné a ekonomické podpory MÚ Klánovice (především starosta p. Oldřich Hanzal a zástupce starosty JUDr David Dušek), se nakonec přeci jen po deseti letech trvání sporu daří dosáhnout dohody smírem za korektního finančního vyrovnání. V úterý dne 12. září 2000 ve 13.30 hodin bylo na Obvodním soudu pro Prahu 9 soudně stvrzeno usnesení, že majitelem tenisového areálu zůstává Tělovýchovná jednota Sokol Klánovice!

V návaznosti na tuto euforii proběhlo dne 16.září 2000 slavnostní pojmenování klánovického tenisového areálu na „Kurty Karla Koželuha“ za účasti senátora J.Pavlaty, poslankyně Vlasty Štěpové a představitelů obce.

– Závodní činnost za doby „III. éry“ Sokola Klánovice (1967 – dodnes) :

Dospělí:

Po obnovení klánovického tenisu v roce 1967 reprezentovala závodně náš oddíl řada hráčů. Především to byli Ing. Karel Papoušek, Ing. Ladislav Hrabal, Jiří Fořt, Karel Hrabal, František Panocha, Zdeněk Panocha, JUDr Milan Němeček, Ing. Jiří Dostál, Ing. Jan Dostál, Ing. Jaroslav Macháček, Bedřich Fořt, Muliška Skrbková, Mirka Batovcová, Jana Laboutková, Helena Šilhanová-Černíková, Naďa Kosanová, Hana Hryzbilová, Eva Čapková a další. Družstvo dospělých se většinou umisťovalo v horní polovině tabulky III. třídy a na jednu sezónu postoupilo do II. třídy. Z mladších se v tehdejší době prosazovali zejména Martin Papoušek a Dan Krátký. Později se zásluhou trenéra pana Tomana zrodil úspěšný dorost, který poprvé postoupil i do II. třídy. K nejúspěšnějším patřili bratři Saša a Martin Batovcové, Pavel Karlín, Jan Souček, Zdeněk Brůna, sestry Petra a Alena Zobačovy, sestry Jana a Míša Rudyšovy, sestry Jana a Hana Brůnovy a Katka Dostálová. Ti později přebírali štafetu v družstvu dospělých.

V druhé polovině devadesátých let vstupuje do oddílu Ondra Kolb a vrací se Ing. Martin Papoušek, který se úspěšně ujímá funkce kapitána „A“ družstva dospělých. V sezóně 1999 se umisťuje naše „A“ družstvo ve III. třídě na druhém místě. V další sezóně 2000 však už postup neuniká a družstvo ve složení Arnošt Krtek, Ing. Martin Papoušek, Jan Kopečný, Ondřej Kolb, Zdeněk Brůna, Jan Souček, Alena Erbenová-Zobačová a Veronika Hrabalová bez porážky postupuje do II. třídy.

V roce 2001 se „A“ družstvo ve II. třídě překvapivě probojovává až na druhé místo tabulky. V roce 2002 však dochází k impozantnímu postupu našeho „A“ družstva do I. třídy. Tento historický postup pod kapitánskou taktovkou Ing. Martina Papouška vybojovali: Arnošt Krtek, Ing. Martin Papoušek, Ondřej Kolb ml., Ondřej Kolb st., Zdeněk Brůna, Vendula Černohlávková a Alena Erbenová-Zobačová.

Dorost:

Klánovické družstvo dorostu je především úspěšnější v sezóně 1996, kdy končí na druhém místě III. třídy. V sezóně 1997 pod vedením nehrajícího kapitána Ing. Ladislava Hrabala družstvo ve složení Michal Lajbl, Vladimír Ludvík, Petr Foglar, Jan Skopec, Veronika Hrabalová a Kateřina Hrabalová vybojovalo bez porážky postup do II. třídy. V následných ročnících končí klánovický dorost v horní polovině tabulky II. třídy.

V sezóně 2002 dochází k historickému úspěchu, když družstvo pod vedením nehrajícího kapitána Ing. Karla Gottwalda vítězí ve II. třídě a klánovický dorost tak postupuje poprvé do I. třídy. Tento mimořádný úspěch vybojovali hráči: Lukáš Vaněk, Gottwald Karel, Duffek Pavel, Pich Jiří, Duffek Ondřej, Černohlávková Vendula, Boháčová Terezie a Vaňková Martina.

– VÝUKA ZAČÍNAJÍCÍCH MLADÝCH TENISTŮ „školička“

S obnovením tenisu v roce 1967 je časově spojeno založení „školičky“ pro začínající mladé tenisty. Důvodů, pro které se oddíl na tuto činnost zaměřuje, je řada. Jednak oddíl považuje za svou základní morální povinnost se nejmenším zájemcům o tenis od malička odborně věnovat a to nejen z pohledu výuky tenisu, ale i související výchovy. Praktickou stránkou pro rodiče i oddíl školička je, že začátečník si tak může v rámci sezóny ověřit zda jeho zájem o tenis je trvalejšího rázu, nebo jen povrchní. Úkolem vedoucích školičky pak je vytrvalé a nadějné adepty školičky navrhovat výboru oddílu k přijetí za členy.

Prvními vedoucími a vlastně průkopníky klánovické školičky, kteří předávali své bohaté tenisové zkušenosti začínajícím tenistům, byli manželé Sláva a Mirka Batovcovi. Jim patří mimořádné uznání za nastartování této klánovické tradice.

V roce 1986 se školičky na klánovických kurtech ujal otec čs. reprezentantky Renaty Tomanové, pan Toman. Jeho působení bylo především odborným přínosem, což se promítlo ve výkonosti tehdejší tenisové generace.

V následných letech školičku vedl Zdeněk Rudyš, prof. Josef Němeček a dále dojíždějící trenéři p.Klenka, p. Diviš a p. Kučera.

Průměrný počet zájemců o školičku v sezóně (květen, červen, září, říjen) je cca 50 účastníků.

V současné době je vedoucím školičky jeden z nejlepších našich závodních hráčů, trenér II. třídy, Ája Krtek.

Pro jeho odbornost a poctivost výbor oddílu všem mladým začínajícím zájemcům o tenis trenéra Áju Krtka jednoznačně doporučuje.

– CELOSTÁTNÍ TURNAJ VE DVOUHŘE MUŽŮ „Memoriál Karla Koželuha“

V rámci „70-tiletého výročí“ založení odílu tenisu v Klánovicích se uskutečnil 3.7.1999 „I.ročník Memoriálu Karla Koželuha“ ve dvouhře mužů o putovní pohár věnovaným starostou obce p. Oldřichem Hanzalem.

Vítězem I. ročníku se stal Viktor Dušek z TO Bohemians Praha, který ve finále zdolal Jana Kopečného z Olympu Praha.

Vítězem II. ročníku (21.7.2000) se stal Roman Jetel z oddílu TK Karbo Benátky nad Jizerou, vítězstvím ve finále nad Viktorem Duškem z TO Bohemians Praha.

Vítězem III. ročníku (2001) se stal Roman Jetel z oddílu Benátky nad Jizerou.

Vítězem IV. ročníku (3.8.2002) se stal opět Roman Jetel z oddílu Benátky nad Jizerou.

Úspěšným organizátorem těchto turnajů je Arnošt Krtek.

Z dostupných informací zpracoval Ing. Hrabal Ladislav, CSc

Autor se jménem oddílu omlouvá všem, kteří z nedostatku informací byli opomenuti, nebo považují určité uvedené údaje za neúplné.
Zároveň děkuje předem všem, kteří sdělí k výše uvedenému doplňující informace (poskytnou historické doklady, fota, korespondenci a pod.). Informace a podklady možno zanechat u správce areálu, nebo předat některému z členů výboru.

Děkujeme za pochopení.

Klánovice 10.12.2003